ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING

Betreffende cursussen, themabijeenkomsten, e.d.

 1. Door versturen van het aanmeldingsformulier (per brief, mail, website, enz.) geeft de deelnemer te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en zich aan te melden met toestemming van degene binnen de school resp. het bestuur die verantwoordelijk is voor de betaling van de deelname. Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen.
 2. De cursist gaat ermee akkoord dat op de factuur zijn/haar naam wordt genoemd als deelnemer aan de scholing. De bijeenkomsten, ook die op locatie of bestuursniveau, worden vermeld op de website, de namen van de deelnemers niet. De cursist kan door middel van aanvinken aangeven dat hij/zij toestemming geeft voor de vermelding van zijn/haar naam, school, bestuur, mailadres en cursusdeelnames in het gegevensbestand van interne vertrouwenspersonen.
 3. Facturering van cursussen vindt plaats voorafgaande aan de scholing. Betaling dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de eerste scholingsbijeenkomst te zijn overgemaakt op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer. Facturering van themabijeenkomsten vindt plaats na afloop van de scholing.
 4. Een scholing vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van Vertrouwenswerk.nl.
 5. Vertrouwenswerk.nl beslist in beginsel een maand voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een cursus. Vertrouwenswerk.nl behoudt zich het recht voor om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de aanvangsdatum.
 6. Indien een cursus geen doorgang vindt, dan zal restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
 7. Annulering door individuele deelnemers:
  • Annulering van de cursus geschiedt schriftelijk/per mail.
  • Gedurende de inschrijftermijn is annulering kosteloos.
  • Na sluiting van de inschrijftermijn tot 4 weken voor aanvang van de cursus zijn de annuleringskosten 50% van het cursusgeld.
  • Vanaf 4 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus zijn de annuleringskosten 75% van het cursusgeld.
  • Binnen 1 week voor aanvang van de cursus zijn de annuleringskosten 100% van het cursusgeld.
  • Het is mogelijk om zonder extra kosten een andere deelnemer aan te melden voor de vrijgevallen plaats.
 8. Vertrouwenswerk.nl heeft het recht om de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de cursusleiding al zijn bekend gemaakt.
 9. Indien Vertrouwenswerk.nl de geplande scholingsdata wijzigt, dan heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren. Dit onder het voorbehoud dat de annulering binnen 2 weken na bekendmaking van de verandering door Vertrouwenswerk.nl moet zijn ontvangen.