Personeel van de school dat zich zorgen maakt over een situatie waarin zij op school betrokken zijn, met andere personeelsleden, ouders, directie of bestuur, kan een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon. Het gaat daarbij niet om arbeidsrechtelijke kwesties, wel om bejegening, denk bijvoorbeeld aan situaties waarin pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie tussen volwassenen een rol speelt.

De taken van de vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het bieden van een luisterend oor. Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon is voor iemand die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen vaak een grote stap. Wanneer deze stap is genomen, is het van groot belang dat er goed naar de persoon geluisterd wordt.
 • Meedenken over de voortgang. Geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen is een ingrijpende gebeurtenis. Hierdoor is het vaak moeilijk om helder na te denken over zaken als: welke stappen moet ik zetten, wie moet ik verder inschakelen of op de hoogte stellen, hoe formuleer ik een klacht enzovoorts. De vertrouwenspersoon biedt hierbij praktische ondersteuning en begeleiding.
 • Het verstrekken van informatie en advies over de mogelijk te volgen procedures, denk aan bemiddeling, klachtenprocedure of strafrechtelijke procedure en de consequenties daarvan.
 • Eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties wanneer dat gewenst is.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag tussen volwassenen.

De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie. Alleen met toestemming van de klager worden anderen (deels) geïnformeerd. Alleen in heel ernstige gevallen, als het belang van het kind of van andere kinderen in gevaar is, kan de externe vertrouwenspersoon besluiten zonder toestemming informatie door te spelen. De klager zal dan wel op de hoogte worden gesteld dat dit gebeurt.

Bij uitzondering kan een personeelslid de externe vertrouwenspersoon anoniem consulteren. Anoniem in de zin dat zij zichzelf niet bekend maken aan de externe vertrouwenspersoon of anoniem in de zin dat hun naam en school niet wordt bekend gemaakt aan directie en/of bestuur. In de praktijk zal vermindering van de problemen alleen slagen als de anonimiteit wordt doorbroken. Dat gebeurt alleen als het personeelslid daarvoor toestemming geeft.

Aangeklaagde personeelsleden kunnen via het schoolbestuur een beroep doen op de ondersteuning van een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor zijn twee ervaren vertrouwenspersonen beschikbaar. Dit zijn altijd andere vertrouwenspersonen dan de vertrouwenspersonen voor klagers.

De taken van de vertrouwenspersoon voor aangeklaagden bestaan uit:

 • Nagaan of via bemiddeling een oplossing gevonden kan worden voor de klacht.
 • Ondersteunen van de aangeklaagde gedurende de klachtenprocedure.
 • Het informeren over mogelijkheden tot ondersteuning bijvoorbeeld via eigen rechtsbijstandsverzekering of via de vakbond.
 • Desgewenst helpen bij het op papier zetten van het verweer tegen de klacht.
 • Het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties wanneer dat gewenst is.
 • Bewaken van de rechten van de aangeklaagde in de klachtenprocedure.

De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie. Alleen met toestemming van de aangeklaagde worden anderen (deels) geïnformeerd. Alleen in heel ernstige gevallen, als het belang van het kind of van andere kinderen in gevaar is, kan de externe vertrouwenspersoon besluiten zonder toestemming informatie door te spelen. De aangeklaagde zal dan wel op de hoogte worden gesteld dat dit gebeurt.

Bij uitzondering kan een personeelslid de externe vertrouwenspersoon anoniem consulteren. Anoniem in de zin dat zij zichzelf niet bekend maken aan de externe vertrouwenspersoon of anoniem in de zin dat hun naam en school niet wordt bekend gemaakt aan directie en/of bestuur. In de praktijk zal vermindering van de problemen alleen slagen als de anonimiteit wordt doorbroken. Dat gebeurt alleen als het personeelslid daarvoor toestemming geeft.