KLACHTENREGELING

Wij doen ons uiterste best om professioneel en integer te werken. Toch kunnen er situaties zijn dat iemand ontevreden is over ons handelen of niet-handelen. Zeker in de kwetsbare kwesties rondom vertrouwenswerk staan belangen of frustraties al snel recht tegenover elkaar en kunnen er uiteenlopende verwachtingen zijn over wat de externe vertrouwenspersoon kan bieden.

Mocht u ontevreden zijn over ons functioneren, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons daar rechtstreeks op aanspreekt. Wij proberen er dan samen uit te komen. Mocht u er geen vertrouwen in hebben dat dit gaat lukken met de direct betrokkene vanuit Vertrouwenswerk.nl, dan kunt u terecht bij één van de andere samenwerkingspartners. Hun namen en bereikbaarheid per telefoon of mail vindt u op onze website, onder het tabblad Over ons.

U kunt ook een klacht over ons per mail bij ons melden via info@vertrouwenswerk.nl. Wij zullen binnen uiterlijk 3 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en binnen uiterlijk 10 werkdagen reageren met een voorstel om er samen uit te komen. We gaan ervan uit dat binnen uiterlijk 20 werkdagen duidelijk is of dat wel of niet gaat lukken. Schoolvakanties worden niet meegenomen bij de berekening van de termijnen.

Mogelijk komen we er niet uit. In dat geval kunt u gebruik maken van de onafhankelijke klachtencommissie KOMM, waarbij Vertrouwenswerk.nl zich heeft aangesloten. Alle benodigde informatie (klachtenregeling, werkwijze, klachtformulier, adressen, e.d.) vindt u op de website www.komm.nl. Onder CONTACT vindt u de gegevens van de ambtelijk secretaris bij wie u de klacht kunt indienen. Afhankelijk van uw woonplaats is dat a.dekoning@komm.nl (Tilburg en alles ten westen daarvan) of m.arends@komm.nl (alles ten oosten van Tilburg).

KOMM zal bij de melding van een klacht informeren of er ruimte is voor bemiddeling. Onder leiding van een gecertificeerde mediator wordt dan geprobeerd om te komen tot werkbare afspraken over de conflictsituatie.

Mocht de mediation niet het gewenste resultaat opleveren of heeft één van de betrokken partijen geen behoefte (meer) aan een mediation, dan volgt er een klachtzitting. Een commissie van drie leden en een ambtelijk secretaris horen de klager(s) en de aangeklaagde(n), in elkaars aanwezigheid. Ook eventuele getuigen kunnen worden gehoord. De klachtencommissie doet vervolgens een uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is of feitelijk niet vaststelbaar (niet te bewijzen).

Tussen het indienen van de klacht en de uitspraak over de klacht mag bij KOMM hoogstens drie maanden zitten. In uitzonderingsgevallen kan daarvan worden afgeweken door de klachtencommissie, schriftelijk met een onderbouwing van de reden van uitstel (bijv. complexiteit, tijdelijke opschorting).

De uitspraak kan vergezeld gaan van een advies. Vertrouwenswerk.nl heeft ervoor gekozen om dit te zien als een bindend advies, dat wil zeggen dat we het advies van de klachtencommissie ook werkelijk gaan uitvoeren.

De informatie over klachten die wij zelf behandelen of die door KOMM zijn behandeld worden door ons 5 jaar bewaard.

Let wel, KOMM is een klachtencommissie die vooral actief is in het onderwijs, in kwesties tussen ouders en scholen. Vrij veel schoolbesturen in onze Brabantse regio zijn bij KOMM aangesloten. Als u een klacht heeft tegen Vertrouwenswerk.nl staat dat los van de kwestie die er speelt tussen ouders en school. Uw klacht dient dus heel nadrukkelijk te worden ingediend tegen een vertrouwenspersoon van Vertrouwenswerk.nl. En natuurlijk hopen wij dat het niet zover zal komen en dat we daarvoor de kwestie al samen hebben kunnen oplossen.